Referat fra årsmøtet 18.03.2013

 

15 stykker møtte fram til årsmøte  i Botne Historielag. Leder Paul Thode ønsket velkommen. Først ble innkallinga godkjent og så var det konstituering hvor Knut Svebakk-Johansen ble valgt til møteleder og Anne Lene Kiste Johansen som referent. Til åunderskrive referatet ble Bjørn Kristiansen og Harald Johansen valgt. Årsberetningen ble gjennomgått. Det framkom at navna på årets to kassere var uteglemt. Wenche Thode var kasserer store deler av året og i november overtok Gunhild Hvidsten.

Årsmeldingen godkjent med onvenstående justering.

Regnskapet ble gjennomgått av Gunhild Hvidsten. Nytt av året var at regnskapet er digitalisert. I  regnskapet ligger det penger som er prosjektmidler fra Fylket. Disse midlene kommer til å bli benyttet i løpet av året antagelig brukt som penger til opparbeidelseav parkeringsplass ved Bygdeborgen i Hillestad. Dette etter nødvendig godkjenesle fra Fylket. Det ble minnet på at Botne Historielag for første gang kan søke ommomsrefusjon fordi vi er innmeldt i Brønnøysundregisteret. Frist er 1.april.

 Arbeidsprogram for laget i 2013:

1.Fortsette kulturminneregistrering
2. Danne en fotogruppe og ivareta aller bilder som i dag ligger på facebooksiden til ”Holmestrand før og nå”
3. Få en enda bedre facebookside
4. Fornying av Botne Historielags hjemmeside
5. Samle materiell til et lokalhistorisk bibliotek på Fjellhall( for eks. jubileumsskrifter til ulike foreninger) 
6. Søknad til Sparebankstiftelsen om midler til å ta vare på bilder elektronisk(trenger pc og hardisk)

 

Leder for valgkomiteen, Seming Rustad spurte om leder Paul kunne legge fram valgresultatet:

Leder: Paul Thode                     2013-2014
   
Styremedlemmer:  
Knut Svebakk-Johansen               2013-2014
John Barstad                                2013-2014
Anne-Lene Kiste Johansen        2012 og 2013 (ikke på valg)
Hans Petter Harestad                2013-2014
Nye i styret:  
Fred Guldager                            2013-2014
Gunhild Hvidsten(kasserer)   2013-2014
   
Kasserer har av forskjellige grunner ikke vært en del av styret tidligere. Med årsmøtets fullmakt ble det bestemt at hun skulle 
være styremedlem.  
   
Varamedlemmer:  
Ny: Tore Hagen                        2013-2014
Bjørn Kristiansen                      2012 og 2013 
   
Revisorer:  
Håkon Fæste                           2013
Kari Larsen                               2013
   
Kaffekomite:  
Solveig Munthe                       2012 og 2013 
Karin Mathisen                         2012 og 2013 
   
Årsskriftkomite:  
John Barstad                         2012 og 2013 
Runar Kristensen                      2012 og 2013 
Per Øyvind Klingan                   2012 og 2013 
Anne-Lene Kiste Johansen      2013-2014
Paul Thode                          2012 og 2013 
   
Valgkomite:  
Seming Rustad                     2011, 2012 og 2013
Kjell Munthe                          2011, 2012 og 2014
Runar Kristensen                      2011, 2012 og 2015
 •  
 • Paul Thode tok heldigvis gjenvalg og alle valg var enstemmig.
 • Når det gjelder årsskriftkomite var det bare undertegnede som var på valg. Revisorer velges bare for et år av gangen.
 • Valget ble godkjent ved akklamasjon.
 •  
 • Kontingenten ble bestemt at skulle beholdes til kr.225 og at medlemmene skulle få ”Botnar”.
 •  
 • Etter pausen og en hyggelig kaffekopp med julekake, kom forfatter Olav Såtvedt og kåserte om Skrimfjella.
 • Det var et variert kåseri med fine bilder som bygde på boka hans om Skrim. Mange av oss Holmestrandinger
 • har et nært forhold til dette for oss, nære fjellområdet. De av oss som er fra Holmestrand var på skoletur til Omholtseter i
 • Skrimtraktene da vi var barn. Det var loddsalg og noen var heldige å vinne dette praktverket av ei bok om Skrim.
 •  
 • Til å underskrive protokollen ble valgt:
 •         Harald Johansen
 •         Bjørn kristiansen
 •  
 •  
 • Holmestrand, 2013.03.20
 • Anne-Lene Kiste Johansen
 • (sekretær)

Sponsorer