Botne Historielag - Regnskap 2016  
         
Driftsregnskap        
         
Inntekter: 2016 2015 Budsjett 2016 Noter
Kontingenter 50 060,00 46 857,00 50 000,00 1
Salg - "Botnar" 27 163,00 22 470,00 25 000,00  
Salg -  Bygdebok 0,00 3 000,00 3 000,00  
Annonse-inntekter 1 500,00 5 250,00 5 500,00  
Tilskudd og Gaver 11 609,89 24 786,34 15 000,00  
Andre inntekter 83,00 10 000,00 1 000,00  
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00  
Sum 90 415,89 112 363,34 99 500,00  
         
Kostnader: 2016 2015 Budsjett 2016 Noter
Trykking "Botnar" -33 440,00 79 800,00 35 000,00  
Husleie -6 820,00 3 995,81 6 000,00  
Kontorutgifter -9 412,30 16 990,50 5 000,00  
Porto -2 057,50 917,00 3 000,00  
Møteutgifter -5 871,90 2 501,70 9 000,00  
Gaver/gevisnter -2 760,00 1 304,00 1 500,00  
Annonse-kostnader -3 645,00 2 270,00 3 500,00  
Kulturminner - kostnader -2 968,00 0,00 30 000,00  
Digitalisering     20 000,00  
Sum -66 974,70 107 779,01 113 000,00  
         
Driftsresultat-1  h.i.å. 23 441,19 10 400,85 -13 500,00  
         
         
Finansinntekter og kostnader hiå 2016 2015 Budsjett 2016  
Finansinntekter 409,68 501,19 500,00  
Finanskostnader -600,00 9,50    
Sum finansinnteker og kostnader hiå -190,32 491,69 500,00  
         
         
Driftsresultat-2  h.i.å. 23 250,87 10 892,54 -13 000,00  
         
         
Eiendeler og gjeld        
         
Eiendeler 2016 2015   Noter
Kasse 1 652,00 1052,00    
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 196 394,45 173 958,38    
Bank-Fylkes-konto  1644.20.34501 39 270,18 39 055,38    
Tilgodehavende 0,00 0,00    
Sum 237 316,63 214 065,76    
         
Gjeld og egenkapital 2016 2015   Noter
Egenkapital 2016.01.01 -214 065,76 176 973,35    
Leverandørgjed 0,00 0,00    
Driftsresultat-2  h.i.å.  -23 250,87 37 092,41    
         
Sum -237 316,63 214 065,76    
         
         
Holmestrand 2017-03-09      
         
         
Gunhild Hvidsten        
Regnskapsfører        
         
(1)  Hele kontingentinnbetalingen er ført som kontingent fra 2015    

 

Sponsorer