Botne Historielag - Regnskap 2019
Driftsregnskap
Inntekter: 2019 Budsett 2019 Regnskap 2018
Kontingenter 60 907,44 59 545,63
Salg - "Botnar" 27 854,54 30 306,90
Salg - Bygdebok 0,00 1 473,75
Annonse-inntekter 6 000,00 5 250,00
Tilskudd og Gaver 32 316,62 8 705,00
Andre inntekter 139,30 4 228,00
Salg - lodder 0,00 0,00
Sum 127 217,90 0,00 109 509,28
       
Kostnader: 2019 Budsett 2019 2018
Trykking "Botnar" -49 810,00 50 165,00
Husleie -11 175,00 9 035,00
Kontorutgifter -9 709,11 10 946,00
Porto -2 442,00 912,90
Møteutgifter -4 344,38 6 450,00
Gaver/gevisnter -2 736,90 1 843,00
Annonse-kostnader -2 560,00 3 840,00
Digitalisering lyd og bilde 0,00 10 000,00
Kulturminner - kostnader -7 597,63 6 653,75
Diverse utgifter -21 774,00 0,00
Sum -112 149,02 0,00 99 845,65
Driftsresultat-1 h.i.å. 15 068,88 0,00
       
Finansinntekter og kostnader hiå 2019 Budsett 2019 2018
Finansinntekter 135,88 131,49
Finanskostnader -747,00 -885,00
Sum finansinnteker og kostnader hiå -611,12 0,00 -753,51
Driftsresultat-2 h.i.å. 14 457,76 0,00 8 910,12
Eiendeler og gjeld
Eiendeler 2019 2018
Kasse 767,10 809,10
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 268 596,56 254 096,80
Tilgodehavende 0,00 0,00
Sum 269 363,66 254 905,90
Gjeld og egenkapital 2019 2018
Egenkapital 2019.01.01 254 905,90 -245 995,78
Leverandørgjed 0,00 0,00
Driftsresultat-2 h.i.å. 14 457,76 -8 910,12
Sum 269 363,66 -254 905,90
Holmestrand, 31.12.2019
       
       
Gunhild Hvidsten      
Regnskapsfører      

Sponsorer